شاپرک
نوا بند

تو ای  نگار  نازنین  

روح روانم  می‌بری 

عشوه و ناز میکنی 

مره دیوانه  میکنی 

دخترک آی دخترک 

تو  مانند  شاپرک

رنگین  و  دلربایی

شاه پری قصه های

دل دل دل نکو   دلبر  مه  توره  مایوم  دردت  ده سرمه

مره مره مره بتی  دستایته بیا ده  بروم  دلبر  جان مه 

کم کم کمک به دلم نشستی حال تو شدی  محرم راز مه

مه خو توره مایوم عشقت هستوم شاه دخت شهر پریان

تو  ای  نگار  نازنین 

گل دختر افغان زمین 

تو ای تو آرامش جان

به هر نگایت رنگین‌کمان

دل می‌بری به هرسو 

تو  ای  کمند  گیسو 

مکن تو ایشوه و ناز 

دل مرا  به  هر  ساز

زره زره ضربان  قلبم  هستی  بیا بیا  باز  مره  ده آغوشت بگیر 

حال گرفتی مره ده آغوشت حلقه کو دستهایت به دور گردنم 

باز سرته بان بر روی شانه  هایم  کمی  آهسته و آرام بزن گپ دلت

تویی دلیل زندگی مه صدقه دلت  دوستت  دارم شوم قربان سرت

دانلود آهنگ شاپرک از نوا بند

Download Music Shaparak From Nava Band

متن آهنگ:

تو ای  نگار  نازنین  

روح روانم  می‌بری 

عشوه و ناز میکنی 

مره دیوانه  میکنی 

دخترک آی دخترک 

تو  مانند  شاپرک

رنگین  و  دلربایی

شاه پری قصه های

دل دل دل نکو   دلبر  مه  توره  مایوم  دردت  ده سرمه

مره مره مره بتی  دستایته بیا ده  بروم  دلبر  جان مه 

کم کم کمک به دلم نشستی حال تو شدی  محرم راز مه

مه خو توره مایوم عشقت هستوم شاه دخت شهر پریان

تو  ای  نگار  نازنین 

گل دختر افغان زمین 

تو ای تو آرامش جان

به هر نگایت رنگین‌کمان

دل می‌بری به هرسو 

تو  ای  کمند  گیسو 

مکن تو ایشوه و ناز 

دل مرا  به  هر  ساز

زره زره ضربان  قلبم  هستی  بیا بیا  باز  مره  ده آغوشت بگیر 

حال گرفتی مره ده آغوشت حلقه کو دستهایت به دور گردنم 

باز سرته بان بر روی شانه  هایم  کمی  آهسته و آرام بزن گپ دلت

تویی دلیل زندگی مه صدقه دلت  دوستت  دارم شوم قربان سرت

دیدگاه خود را بنویسید